در بحران گرسنگی گنهکاران متعددی دخیل اند

مؤسسۀ ملل متحد برای رفع گرسنگی در حقیقت چارۀ خوبی سنجیده بود، مبنی بر اینکه بشریت تا سال  2030به حد کافی
به مواد اولیۀ غذائی دسترس خواهد داشت. اما”شاخصجدیدگرسنگی جهانی”نشان می دهدکهعقبگشتهای جدیصورت
گرفته، چنانکه همین اکنون در جهان بیشتر از 800 میلیون نفر گرسنگی می کشد

کنفرانسهای جهانی در بارۀ تغییرات اقلیمی

 

 افراز گاز های گلخانه ئی و تغییرات اقلیم

افراز گاز های گلخانه ئی[1] بعد از انقلاب صنعتی در نیمهٔ دوم قرن 18 آغاز گردید که در سراسر قرن 19 و مخصوصاً در قرن 20 سیر صعودی خود را پیمود و در آغاز قرن 21 اینک به اوجش رسیده

[1] گاز های گلخانه ئی به آن گاز هائی اطلاق می شود که باعث ازدیاد درجهٔ حرارت در اتموسفیر زمین می گردند، مانند کاربن دای اوکساید، میتان، نایتروجن اوکساید و غیره

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.